STANOVY 2019

SPOLEK MEZINÁRODNÍHO PŘÁTELSTVÍ

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

Název: Spolek mezinárodního přátelství

Právní forma: spolek

Sídlo: Za Rozhlednou 1922, 413 01 Roudnice nad Labem

Doručovací adresa: Mgr. Ludmila Dolinárová, Za Rozhlednou 1922, 413 01 Roudnice nad Labem

 

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je uzavírat a plnit dohody s organizacemi v zahraničí, které mají podobné zájmy.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Hlavní činností spolku je podpora mezinárodních kulturních a sportovních výměn. Snahou spolku je motivovat skupiny občanů pro vzájemné výměny mezi jednotlivci, skupinami i rodinami ve smyslu evropského sjednocování.

Čl. IV

Členství ve spolku

1.      Členem spolku může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Členství ve spolku vzniká po schválení písemné přihlášky výkonným výborem a zaplacení členských příspěvků.

2.      Člen spolku má právo:

a)     účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)     volit a být volen do orgánů spolku,

c)     předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)     podílet se na praktické činnosti spolku.

3.      Člen spolku má povinnost:

a)     dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)     aktivně hájit zájmy spolku a podílet se na plnění cílů spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se         zájmy spolku,

c)     aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

d)     platit členské příspěvky ve výši a v termínu stanoveném členskou schůzí.

4.      Členství ve spolku zaniká:

a)     doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)     nezaplacením členských příspěvků

c)     úmrtím člena,

d)     zánikem spolku,

e)     vyloučením člena členskou schůzí

 

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)     členská schůze,

b)     výkonný výbor

c)     předseda

d)     revizní komise

  

Čl. VI

Členská schůze

1.       Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,              zejména:

a)     schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)     volí na dvouleté období členy výboru a revizní komise a odvolává je,

c)     schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)     určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období,

e)     rozhoduje o výši ročního členského příspěvku a termínu jeho zaplacení,

f)     rozhoduje o vyloučení členů,

g)     rozhoduje o zániku spolku 

2.     Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce         členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina řádných členů.

3.     Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech řádných členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou         přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

4.     O změně stanov spolku, o rozpočtu spolku a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

5.     O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen         přítomný na zasedání členské schůze.

 

Čl. VII

Výkonný výbor

1.      Výbor má maximálně 7 členů.

2.      Výbor řídí činnost v období mezi výročními členskými schůzemi.

3.      Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, podle potřeby.

4.      Výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu spolku.

5.      Výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

6.      Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

7.      Činnost výboru:

·         koordinuje činnost spolku

·         svolává členskou schůzi

·         zpracovává podklady pro rozhodnutí

·         rozhoduje o přijímání nových členů spolku

8.      Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná výroční členská schůze, přebírá její pravomoci výbor spolku.

 

 Čl. VIII

Předseda

1.      Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách         spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec         spolku.

2.      Předsedu volí výkonný výbor ze svých členů.

3.      Předseda je povinen:

a)     svolávat zasedání členské schůze.

b)     vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)     archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

 

Čl. IX

Revizní komise

1.      Revizní komise je orgán spolku a za svoji činnost se zodpovídá členské schůzi.

2.      Má nejméně 3 členy, kteří nejsou v přímém příbuzenském vztahu ke členům výboru.

3.      Vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění.

4.      Kontrolu provádí minimálně jednou ročně. Písemnou revizní zprávu schvaluje členská schůze.

 

Čl. X

Zásady hospodaření

1.      Spolek hospodaří s movitým majetkem.

2.      Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který předkládá na výroční členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

3.      Zdroje majetku jsou zejména:

  • členské příspěvky
  • dary fyzických a právnických osob
  • dotace a jiné finanční příspěvky
  • příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku

 

Čl. XI

Zániku spolku

1.      Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze.

2.      Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

 

V Roudnici nad Labem  dne 2. 9. 2019

Za výbor spolku: Mgr. Ludmila Dolinárová    

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode